อธิบดี สถ. เปิดอบรม “หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น” ขอบคุณ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนจากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล อธิบดี สถ. กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีศักยภาพ เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพของตนเองพร้อมมีชุดเครื่องมือบูรณาการงานสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ อาทิ เบาหวาน ความดัน มะเร็ง ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้นำท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในช่วงท้าย อธิบดี สถ. ได้กล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการร่วมแรงร่วมใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ในการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกัน ระงับโรค และการรักษาพยาบาล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ ในการผนึกกำลังเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 นี้ไปให้ได้ ขอเรียนย้ำว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ อปท. ในการรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุข ทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่และศูนย์พักคอย (CI หรือ Community Isolation), การสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งในระดับภาพรวมของจังหวัด ระดับอำเภอและระดับท้องถิ่น, การจัดหา หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ Rapid Antigen Test ส่งมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่, การจัดหาวัคซีนป้องกันโรค ภายใต้คำแนะนำ และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไปจนถึงการเยียวยา โดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง” อธิบดี สถ. กล่าว