กรมส่งเสริม

กรมส่งเสริม

ประวัติเกี่ยวกับ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม

กรมส่งเสริม อุตสาหกรรมมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้กองอุตสาหกรรม สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกรมอุตสาหกรรม จากนั้นในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศ

ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2485 แต่บทบาทด้าน การส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2479 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ ที่สงครามมหาเอเชียบูรพากำลังเริ่มต้นขึ้น ผลกระทบจากสงครามในครั้งนั้น ทำให้ประเทศไทยต้องประสบกับ ภาวะขาดแคลนสินค้า เพื่อบรรเทาวิกฤตดังกล่าว รัฐบาลจึงเข้ามาส่งเสริมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม อุตสาหกรรมไทยให้เติบโตขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมาทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (Micro Enterprises) ให้มีความเข้มแข็ง ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ มาตรการทางการค้า ข้อกฎหมายใหม่ ๆ และเทคโนโลยี ที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในความภูมิใจสูงสุดของเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรมคือ การเคียงข้าง พัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเป็นพลังอันแข็งแกร่ง ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกล สามารถแข่งขัน และยืนหยัดบนเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

ความสำเร็จของ ในวันนี้ เป็นผลจากภารกิจ “ริเริ่ม – ส่งเสริม – วิจัยและพัฒนา” ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง และก่อเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม โดยงานสำคัญหลาย ๆ งานที่ริเริ่ม ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตมากมาย ยังคงเป็นรากฐาน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ มาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงงานด้านวิจัย พัฒนาที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ค้นคว้า ทดลอง เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ

เมื่อโลกในปัจจุบันหมุนไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ จากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยแรงงาน ไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับจุดยืนครั้งใหญ่

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ได้ อย่างเข้มแข็ง จึงได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กรให้ทันสมัย โดยพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” (Mentor) ของผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ SMEs

กว่า 7 ทศวรรษที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มาทุกยุคทุกสมัย ก็ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรนำวิสาหกิจไทยสู่ อุตสาหกรรม 4.0”

ค่านิยม

 1. ccountability รับผิดชอบในหน้าที่
 2. uggestion เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
 3. ntegrity มีความซื่อสัตย์สุจริต
 4. chievement Motivationมุ่งผลสัมฤทธิ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาองค์การและศักยภาพบุคลากรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมทุกระดับ

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภารกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการ ที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล

อำนาจหน้าที่

เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการ ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาการรวมทั้งกำกับดูแลติดตาม และประเมินผล การให้บริการเพื่อการพัฒนธุรกิจอุตสาหกรรม

ดำเนินมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมวิสาห์กิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกร่รมสาขาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาอุดสาหกรรมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการด้วยนวัดกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัตความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มภายในอุตสาหกรรม เป้าหมายตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มียืดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึง บริการที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยอย่างตรบวงจรเพื่อพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนา การบริการ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและครบวงจร
 2. สร้าง และพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน และผู้ให้บริการธุรกิจอุดสาหกรรม
 3. พัฒนาเทศโนโดยี สารสนเทศ รูปแบบ และวิธีการในการส่งเสริม อุตสาหกรรม
 4. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะบุคลากร
 5. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นจิตสำนึก คำนิยมและธรรมาภิบาลในองค์กร
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิปัติงาน
 7. เพิ่มสักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัดกรรมเทตโนโลยี จิทัล และความคิดสร้างสรรค์
 8. สร้างและพั พัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรภาดอุดสาหกรรม
 9. พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชุมชน พัฒณาศักยภาพและการรวมกลุ่มอุดสาหกรรม
 10. เพิ่มความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุดสาหกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ระยะที่ 1 : ก่อสร้างงาน

 2485 ตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เห็นความจำเป็นในการเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ. 2484 และประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าร่วม

ระยะที่ 2 : เน้นการ เพิ่มผลผลิต

2501 จัดทำวารสารอุตสาหกรรมสาร อุตสาหกรรมสารเป็นวารสารของ กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการส่งเสริมความรู้ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งตีพิมพ์มายาวนานกว่า 50 ปี โดยถือกำเนิดขึ้นเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2501

ระยะที่ 3 : ส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค

2515 สำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานครออกสู่ต่างจังหวัด และขจัดปัญหาแรงงานอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองหลวง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ระยะที่ 4 : พัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร

2523 ริเริ่มโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำ  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกระจายรายได้สู่ชนบท  ซึ่งเป็นการเกื้อหนุนการกระจายความเจริญ

ระยะที่ 5 : วางรากฐาน SMEs

2536 ตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคอีก 6 ศูนย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค

ระยะที่ 6 : สร้างเครือข่ายสู่สากล

2546 ริเริ่มโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จากสถิติของการส่งออกสินค้าในกลุ่มแฟชั่นของไทย พบว่ามีแนวโน้มการส่งออกที่ลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ การส่งเสริม