ผู้เขียน: Wyatt Patterson

อธิบดี สถ. เปิดอบรม “หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) สำหรับผู้นำท้องถิ่น” ขอบคุณ อปท. ทั่วประเทศ ร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบ […]

Continue reading