ชวนปลูกพืชใช้น้ำน้อย รายได้ดีกว่าทำนาปรัง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆมักจะมีปริมาณจำกัด จึงชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ชลประทานหันมาปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดหวาน เป็นต้น ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง จะช่วยประหยัดการใช้น้ำ ที่พืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้น้ำเพียง 300-800 ลบ.ม.ต่อ 1 ฤดูกาลผลิต ในขณะข้าวต้องใช้น้ำมากถึง 1,200-1,500 ลบ.ม.ต่อฤดูกาลผลิต ในขณะที่พืชใช้น้ำน้อยยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากกว่าทำนาปรังอีกต่างหาก

ทั้งนี้ ผลการเก็บข้อมูลของเกษตรกรร่วมโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2565 ในพื้นที่ที่มีการวางแผนการผลิตและการตลาด พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ไร่ละ 1,185 บาท ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกแตงกวาจะมีรายได้ 24,760 บาท, พริกซอส 37,600 บาท, ถั่วเขียว 4,040 บาท, ข้าวโพดหวาน 1,450 บาท, ถั่วเหลือง 1,490 บาท, แตงโม 12,220 บาท, มะเขือเทศ 36,800 บาท, มันฝรั่ง 60,075 บาท, ถั่วลิสง 5,800 บาท, หอมแบ่ง 17,030 บาท และบวบ 32,900 บาท

“จะเห็นได้ว่า พืชใช้น้ำน้อยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ก่อนการเลือกปลูกพืชแต่ละชนิด เกษตรกรควรจะมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดก่อนเริ่มปลูกเสมอ ตลอดจนประเมินความพร้อมของสภาพพื้นที่ และศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่เหมาะสม และมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนด้วย” กรมส่งเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในฤดูนาปรัง เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิต การจัดการคุณภาพผลผลิต และการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการวางแผนเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดพืชหลากหลายที่ชัดเจน